https://www.youtube.com/watch?v=BU9HepX4_dE   巴夏豐盛唱誦

https://www.youtube.com/watch?v=snEjiXz_6so  巴夏創造四法則

https://www.youtube.com/watch?v=vghAnSyCF7k  巴夏嗡元音分享

https://www.youtube.com/watch?v=w3o0kSwS_fA  巴夏40跟隨興奮做你自己

https://www.youtube.com/watch?v=hobL22ttq2U  亞伯拉罕、秘密 心想事成創造小冰箱

https://www.youtube.com/watch?v=06pHjFesRHc  與高我聯結導引

https://www.youtube.com/watch?v=VG2ItZrEZDs  gobiday唱誦

https://www.youtube.com/watch?v=5nHF31ZgSvo  

巴夏40跟隨興奮做你自己

https://www.youtube.com/watch?v=lJVThlrm75E

巴夏 跟隨你的興奮

https://www.youtube.com/watch?v=wMWCofnWqrM

巴夏 保持積極的狀態

https://www.youtube.com/watch?v=-gKwZQf7VqE

巴夏 《有些事,你不知道,這是完全可以的》

https://www.youtube.com/watch?v=9ShxR3QVad4

巴夏《做你自已就是對別人負責,你不能夠為別人負責》

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbRIGDesH6I

巴夏 經典名言

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CNK-9sUZM8

2027 巴夏 來自生命的訊息 朗讀

 

 

 

 

無條件愛的界線 傑夫弗斯特

https://www.youtube.com/watch?v=tX5jyny3-uo  

沮喪時的玉兔靜心

https://www.youtube.com/watch?v=kVJd4fzvyWU

哈克 會不會他真的不是在抗拒《翻過來看世界》

 

https://www.youtube.com/watch?v=D3V3QfZLV5c

銅鑼音 亂語淨心

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IuThNAioNkI

線上遠距冥想

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pC3nbXb2OZ4

哈克 如果憂鬱是為了不讓你爬錯梯子

 

https://www.youtube.com/watch?v=-LN45zEJl60

線上心靈對話實況轉播

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks2gwH1Ng6Y

冥想導引 靜心、自我療癒

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eq6vF41vfSw

當你以為有來自外面的負面能量攻擊時

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldQTQ6b6oWM

慎怒靜心

https://www.youtube.com/watch?v=7SRmvZCR4wI

線上問事 抽牌、與指導靈對話、代理象徵解答

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    胡愛晏 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()